Ryczałt ewidencjonowany to druga obok karty podatkowej uproszczona forma opodatkowania firm. Ryczałt jako forma rozliczania się z dochodów z Urzędem Skarbowym jest atrakcyjna, gdyż nie trzeba prowadzić Księgi Przychodów i Rozchodów. Oznacza to, mniejszą ilość potrzebnych dokumentów.

Podatek w tym przypadku płaci się jako procent wyłącznie od przychodów, a nie jak to ma miejsce w przypadku KPiR od dochodu, czyli różnicy przychodu i kosztów.

Ryczałtem mogą być opodatkowane również wszelkie przychody z najmu, podnajmu i dzierżawy rzeczy ruchomych, które należą do składników majątku firmy, uzyskiwane w ramach prowadzonej działalności gospodarczej. Nie dotyczy to najmu nieruchomości należących do majątku firmy.

Kto może zostać ryczałtowcem?

Opodatkowanie w formie ryczałtu ewidencjonowanego może wybrać podatnik, który:

1. W roku poprzedzającym rok podatkowy:

- uzyskał przychody z tej działalności, prowadzonej wyłącznie samodzielnie, w wysokości limitu ogłoszonego na dany rok, lub

- uzyskał przychody wyłącznie z działalności prowadzonej w formie spółki, a suma przychodów wspólników spółki z tej działalności nie przekroczyła kwoty 150 000 euro,

Limity do ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych na 2012 r.

Limity do ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych wyrażone w euro przelicza się na walutę polską według średniego kursu euro ogłaszanego przez NBP, obowiązującego w dniu 1 października roku poprzedzającego rok podatkowy. W związku z tym, że w tym roku 1 października przypadł w sobotę, zastosowanie znajduje kurs z piątku z 30 września 2011 r. Zgodnie z tabelą NBP nr 190/A/NBP/2011, średni kurs NBP 1 euro w dniu 30 września 2011 r. wynosił 4,4112 zł. Wobec tego w 2012 r. ryczałt od przychodów ewidencjonowanych:

1) mogą płacić podatnicy, którzy w 2011 r. uzyskają przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej prowadzonej wyłącznie:

a) samodzielnie, w wysokości nie przekraczającej 150.000 euro (tj. 661.680 zł),

b) w formie spółki cywilnej osób fizycznych lub spółki jawnej osób fizycznych, jeżeli suma przychodów wszystkich wspólników nie przekroczy kwoty 150.000 euro (tj. 661.680 zł),

2) mogą płacić podatnicy, którzy rozpoczną w 2012 r. prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej i wybiorą tę formę opodatkowania,

3) kwartalnie mogą płacić podatnicy, którzy w 2011 r. osiągną przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej prowadzonej wyłącznie:

a) samodzielnie, w wysokości nie przekraczającej 25.000 euro (tj. 110.280 zł),

b) w formie wymienionych w pkt 1 lit. b) spółek, jeżeli przychody spółki nie przekroczą kwoty 25.000 euro (tj. 110.280 zł).

 

 

2)  rozpoczął wykonywanie działalności w roku podatkowym i nie korzystał z opodatkowania w formie karty podatkowej – bez względu na wysokość przychodów.

 

Jeżeli podatnik rozpoczyna działalność w trakcie roku, musi zawiadomić urząd skarbowy właściwy ze względu na miejsce zamieszkania o wyborze opodatkowania ryczałtem, najpóźniej 1 dzień przed rozpoczęciem działalności.

Jeśli w trakcie roku przychód przekroczy równowartość limitów podanych w tabelce wyżej, podatnik musi przejść na opodatkowanie na zasadach ogólnych od początku następnego roku podatkowego. Do końca roku, w którym przekroczył limit, rozlicza się dalej jako ryczałtowiec.

Ryczałtowiec nie musi co roku informować US o wybranej formie opodatkowania. Jeżeli w następnym roku do 20 stycznia nie wybierze innej formy opodatkowania US uzna, że nadal zamierza rozliczać się w formie ryczałtu.

Z podatku dochodowego (wliczając w to ryczałt) zwolnione są m.in. następujące przychody:

  1. z tytułu wynajmu osobom przebywającym na wypoczynku do 5 pokoi gościnnym wraz z wyżywieniem, znajdującym się w budynkach mieszkalnych na terenach wiejskich (Agroturystyka),
  2. przychody kapitałowe ze sprzedaży akcji, obligacji, lokat bankowych,
  3. dotacje, subwencję i dopłaty otrzymane z PFRON przez zakład pracy chronionej.

Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych (okres obowiązywania:

od  1.01.2012 do  31.12.2012)

 

 

Stawka ryczałtu

Przychody ewidencjonowane

20%

osiągane w zakresie wolnych zawodów

17%

ze świadczenia usług:

a)

reprodukcji komputerowych nośników informacji (PKWiU 18.20.30.0),

b)

pośrednictwa w:

-

sprzedaży hurtowej samochodów osobowych i furgonetek prowadzonej przez Internet (PKWiU 45.11.41.0),

-

pozostałej sprzedaży hurtowej samochodów osobowych i furgonetek (PKWiU 45.11.49.0),

-

sprzedaży hurtowej pozostałych pojazdów samochodowych (z wyłączeniem motocykli) prowadzonej przez Internet (PKWiU 45.19.41.0),

-

pozostałej sprzedaży hurtowej pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli (PKWiU 45.19.49.0),

-

sprzedaży hurtowej części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli (PKWiU 45.31.20.0),

-

sprzedaży motocykli oraz części i akcesoriów do nich (PKWiU 45.40.40.0),

 

c)

pośrednictwa w sprzedaży hurtowej (PKWiU grupa 46.1), z zastrzeżeniem załącznika nr 2 do ustawy,

d)

parkingowych (PKWiU 52.21.24.0), obsługi centrali wzywania radio-taxi (PKWiU ex 52.21.29.0), pilotowania na wodach morskich i przybrzeżnych (PKWiU ex 52.22.13.0), pilotowania na wodach śródlądowych (PKWiU ex 52.22.14.0),

e)

związanych z zakwaterowaniem (PKWiU dział 55), z zastrzeżeniem załącznika nr 2 do ustawy,

f)

związanych z wydawaniem:

-

pakietów gier komputerowych (PKWiU ex 58.21.10.0), z wyłączeniem publikowania gier komputerowych w trybie on-line,

-

pakietów oprogramowania systemowego (PKWiU 58.29.1),

-

pakietów oprogramowania użytkowego (PKWiU 58.29.2),

-

oprogramowania komputerowego pobieranego z Internetu (PKWiU ex 58.29.3), z wyłączeniem pobierania oprogramowania w trybie on-line,

 

g)

związanych z doradztwem w zakresie sprzętu komputerowego (PKWiU 62.02.10.0), związanych z oprogramowaniem (PKWiU ex 62.01.1), objętych grupowaniem „Oryginały oprogramowania komputerowego" (PKWiU 62.01.2), związanych z doradztwem w zakresie oprogramowania (PKWiU ex 62.02), w zakresie instalowania oprogramowania (PKWiU ex 62.09.20.0), związanych z zarządzaniem siecią i systemami informatycznymi (PKWiU 62.03.1),

h)

przetwarzania danych (PKWiU ex 63.11.1), przesyłania strumieni audiowizualnych przez Internet (PKWiU 63.11.2),

i)

zarządzania nieruchomościami na zlecenie (PKWiU 68.32.1), z zastrzeżeniem załącznika nr 2 do ustawy,

j)

wynajmu i dzierżawy:

-

samochodów osobowych i furgonetek, bez kierowcy (PKWiU 77.11.10.0),

-

pozostałych pojazdów samochodowych (z wyłączeniem motocykli), bez kierowcy (PKWiU 77.12.1),

-

środków transportu wodnego bez załogi (PKWiU 77.34.10.0),

-

środków transportu lotniczego bez załogi (PKWiU 77.35.10.0),

-

pojazdów szynowych (bez obsługi) (PKWiU 77.39.11.0),

-

kontenerów (PKWiU 77.39.12.0),

 

 

-

motocykli, przyczep kempingowych i samochodów z częścią mieszkalną, bez kierowcy (PKWiU 77.39.13.0),

 

k)

przez agencje pracy tymczasowej (PKWiU 78.20.1), pozostałych związanych z udostępnianiem pracowników (PKWiU 78.30.1),

l)

przez agentów i pośredników turystycznych w zakresie rezerwacji biletów (PKWiU 79.11.1), przez agentów i pośredników turystycznych w zakresie rezerwacji zakwaterowania, rejsów wycieczkowych i wycieczek zorganizowanych (PKWiU 79.11.2), przez organizatorów turystyki (PKWiU 79.12.1), związanych z promowaniem turystyki (PKWiU 79.90.11.0), w zakresie informacji turystycznej (PKWiU 79.90.12.0), przez pilotów wycieczek i przewodników turystycznych (PKWiU 79.90.20.0), w zakresie rezerwacji nieruchomości będących we współwłasności (PKWiU 79.90.31.0),

ł)

obsługi nieruchomości wykonywanej na zlecenie, polegającej m.in. na utrzymaniu porządku w budynkach, kontroli systemów ogrzewania, wentylacji, klimatyzacji, wykonywaniu drobnych napraw (PKWiU ex 81.10.10.0), z zastrzeżeniem załącznika nr 2 do ustawy, dezynfekcji i tępienia szkodników (PKWiU 81.29.11.0),

m)

fotograficznych (PKWiU 74.20), z zastrzeżeniem załącznika nr 2 do ustawy,

n)

przyjmowania telefonów (PKWiU 82.99.12.0), centrów telefonicznych (call center) (PKWiU 82.20.10.0), powielania (PKWiU 82.19.11.0), związanych z organizowaniem kongresów, targów i wystaw (PKWiU 82.30),

o)

poradnictwa dla dzieci dotyczącego problemów edukacyjnych (PKWiU ex 85.60.10.0),

p)

pomocy społecznej:

-

bez zakwaterowania w zakresie odwiedzania i pomocy domowej świadczonych osobom w podeszłym wieku przez instytucje o charakterze doraźnym (PKWiU ex 88.10.11.0),

-

bez zakwaterowania w zakresie opieki dziennej świadczonych osobom w podeszłym wieku przez instytucje o charakterze doraźnym (PKWiU ex 88.10.12.0),

-

bez zakwaterowania związanych z przystosowaniem zawodowym dla osób niepełnosprawnych (PKWiU 88.10.13.0),

-

bez zakwaterowania w zakresie poradnictwa dla dzieci, gdzie indziej niesklasyfikowanych (PKWiU 88.99.11.0),

-

doraźnej bez zakwaterowania (PKWiU 88.99.12.0),

-

bez zakwaterowania związanych z przystosowaniem zawodowym dla osób bezrobotnych (PKWiU 88.99.13.0)

 

-

z zastrzeżeniem poz. 1 i 3-5 tabeli

 

8,5%

a)

z tytułu otrzymanych lub postawionych do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniędzy i wartości pieniężnych oraz wartości otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń z tytułu umowy najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy lub innych umów o podobnym charakterze,

b)

z działalności usługowej, w tym przychody z działalności gastronomicznej w zakresie sprzedaży napojów o zawartości alkoholu powyżej 1,5%, z zastrzeżeniem pkt 1, 2, 4 i 5 oraz załącznika nr 2 do ustawy,

c)

związane ze zwalczaniem pożarów i zapobieganiem pożarom (PKWiU 84.25.11.0),

d)

ze świadczenia usług wychowania przedszkolnego (PKWiU 85.10.10.0),

e)

ze świadczenia usług związanych z działalnością ogrodów botanicznych i zoologicznych oraz obszarów i obiektów ochrony przyrody (PKWiU 91.04.1),

f)

z działalności polegającej na wytwarzaniu przedmiotów (wyrobów) z materiału powierzonego przez zamawiającego,

g)

prowizje uzyskane przez komisanta ze sprzedaży na podstawie umowy komisu,

h)

prowizje uzyskane przez kolportera prasy na podstawie umowy o kolportaż prasy,

i)

o których mowa w art. 14 ust. 2 pkt 11 i 12 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, tj.:

-

z najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy oraz z innych umów o podobnym charakterze, składników majątku związanych z działalnością gospodarczą,

-

otrzymane odszkodowania za szkody dotyczące składników majątku związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą lub z prowadzeniem działów specjalnych produkcji rolnej

 

 

5,5%

a)

z działalności wytwórczej, robót budowlanych lub w zakresie przewozów ładunków taborem samochodowym o ładowności powyżej 2 ton,

b)

uzyskane prowizje z działalności handlowej w zakresie sprzedaży jednorazowych biletów komunikacji miejskiej, znaczków do biletów miesięcznych, znaczków pocztowych, żetonów i kart magnetycznych do automatów,

c)

o których mowa w art. 14 ust. 2 pkt 14 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, tj. przychody z odpłatnego zbycia świadectw pochodzenia otrzymanych przez przedsiębiorstwa energetyczne zajmujące się wytwarzaniem energii elektrycznej w odnawialnych źródłach energii na wniosek, o którym mowa w art. 9e ust. 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (Dz. U. z 2006 r. nr 89, poz. 625 ze zm.)

 

3,0%

a)

z działalności gastronomicznej, z wyjątkiem przychodów ze sprzedaży napojów o zawartości alkoholu powyżej 1,5%,

b)

z działalności usługowej w zakresie handlu,

c)

ze świadczenia usług związanych z produkcją zwierzęcą (PKWiU 01.62.10.0),

d)

z działalności rybaków morskich i zalewowych w zakresie sprzedaży ryb i innych surowców pochodzących z własnych połowów, z wyjątkiem sprzedaży konserw oraz prezerw z ryb i innych surowców z połowów,

e)

o których mowa w art. 14 ust. 2 pkt 2 i 5-10 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych,

f)

z odpłatnego zbycia ruchomych składników majątku będących środkami trwałymi, ujętych w wykazie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych oraz składników majątku, o których mowa w art. 22d ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, z wyłączeniem składników, których wartość początkowa, ustalona zgodnie z art. 22g ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, jest niższa niż 1.500 zł, nieujętych w ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, wykorzystywanych w pozarolniczej działalności gospodarczej, nawet jeżeli przed zbyciem zostały wycofane z tej działalności gospodarczej, a pomiędzy pierwszym dniem miesiąca następującego po miesiącu, w którym składnik majątku został wycofany z działalności, i dniem jego zbycia nie upłynęło sześć lat

 

 

 

 

Kto NIE może zostać ryczałtowcem?

Nie wszystkie rodzaje działalności można rozliczać korzystając z ryczałtu.

Nie może zostać „ryczałtowcem” ten, kto chce:

  • prowadzić aptekę, lombard, kantor,
  • wytwarzać wyroby opodatko­wane podatkiem akcyzowym (z wyjątkiem energii elek­trycznej z odnawialnych źró­deł energii),
  • wykonywać wolne zawody (z wyjątkiem zawodu lekarza wszystkich specjalności, tech­nika dentystycznego, felczera, położnej, pielęgniarki, tłuma­cza oraz nauczyciela w zakre­sie świadczenia usług edu­kacyjnych, polegających na udzielaniu lekcji na godziny -bo te osoby mogą płacić poda­tek w formie ryczałtu, jeśli wykonują swoją działalność osobiście i na rzecz ludności),
  • wykonywać usługi wymie­nione w załączniku nr 2 do ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osią­ganych przez osoby fizyczne (m.in. reklamowe, pośred­nictwa finansowego, detek­tywistyczne i ochroniarskie, wykonywania fotografii reklamowych i podobnych).

Ryczałtu nie może również pła­cić osoba, która była (lub jest) zatrudniona na umowę o pracę, a chce prowadzić własną działal­ność i wykonywać w jej ramach, na rzecz byłego lub obecnego pra­codawcy takie same czynności, jakie w ostatnim czasie (w roku po­datkowym lub w roku poprzedza­jącym rok podatkowy) wykonywa­ła w ramach stosunku pracy.

 

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. nr 144, poz. 930, z późn. zm.).