Pracodawca, jako płatnik składek na ubezpieczenia społeczne oraz zdrowotne ma obowiązek zgłosić swojego nowozatrudnionego pracownika do ZUS. Jeżeli prowadzenie księgowości powierza nam – my robimy to za niego. On musi wtedy jedynie odprowadzać za pracownika odpowiednie składki.

Zgłoszenia do ZUS dokonuje się na formularzu ZUS ZUA w terminie 7 dni od daty powstania obowiązku ubezpieczenia, czyli od daty zatrudnienia.

Pracownik podlega wszystkim ubezpieczeniom obowiązkowo - od momentu nawiązania stosunku pracy do daty jego ustania.

W związku z tym pracodawca powinien zgłosić pracownika do następujących ubezpieczeń:

* emerytalnego

* rentowego

* chorobowego

* wypadkowego

oraz do

* ubezpieczenia zdrowotnego

Pracodawca zobowiązany jest także do opłacania składek na Fundusz Pracy oraz Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych.
 

Składki ZUS w 2012 roku (stan luty 2012)

- ubezpieczenie emerytalne - 19,52 % podstawy wymiaru / pracodawca i pracownik po 9,76 % /
- ubezpieczenie rentowe do lutego 2012 - 6,00 %  podstawy wymiaru / 4,5% pracodawca, 1,5% pracownik /
- ubezpieczenie rentowe od lutego 2012 - 8,00 %  podstawy wymiaru / 6,5% pracodawca, 1,5% pracownik /
- ubezpieczenie chorobowe - 2,45 % podstawy wymiaru / tylko pracownik /
- ubezpieczenie wypadkowe -  0,67 do 3,33 % podstawy wymiaru / tylko pracodawca /

- składka na Fundusz Pracy -  2,45 % podstawy wymiaru / tylko pracodawca /
- składka na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych -  0,10 % podstawy wymiaru
/ tylko pracodawca /

- składka na ubezpieczenie zdrowotne do ZUS -  9,00 % podstawy wymiaru 
- składka na ubezpieczenie zdrowotne do odliczenia w PIT - 7,75 %

 

Podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne, rentowe, chorobowe i wypadkowe, a także na Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych stanowi wynagrodzenie brutto pracownika.

Natomiast podstawę wymiaru składki zdrowotnej stanowi wynagrodzenie brutto pomniejszone o opłacane przez pracownika składki ZUS (emerytalne, rentowe i chorobowe).

Do obowiązków pracodawcy należy nie tylko zgłoszenie pracownika do ubezpieczeń, ale także comiesięczne obliczanie, potrącanie, rozliczanie oraz wpłacanie składek na odpowiednie konto w ZUS. Ponadto co miesiąc należy przesłać do ZUS odpowiednią deklarację rozliczeniową wraz z imiennymi raportami miesięcznymi. Wszystko to należy wykonać w terminie do 15 dnia następnego miesiąca.

W przypadku zmiany bądź korekty danych ubezpieczonego pracodawca powinien również w terminie 7 dni od daty zaistnienia tych zmian lub wykrycia błędu - dokonać stosownej zmiany/korekty zgłoszenia.

Zmiany/korekty danych osoby ubezpieczonej (z wyjątkiem zmiany danych identyfikacyjnych, którą należy zgłosić na formularzu ZUS ZIUA) zgłasza się na formularzu ZUS ZUA.

Natomiast formularz ZUS ZIUA wypełnia się w przypadku gdy uległy zmianie lub wymagają korekty dane identyfikacyjne ubezpieczonego (tj. numer PESEL, NIP, seria i numer dowodu osobistego albo paszportu, nazwisko, imię pierwsze, data urodzenia), podane w bloku III formularza ZUS ZUA.

W przypadku rozwiązania umowy o pracę, a więc wygaśnięcia tytułu do ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych - pracodawca powinien w terminie 7 dni od daty zaistnienia tego faktu wyrejestrować byłego pracownika z ZUS. Wyrejestrowana dokonuje się na formularzu ZUS ZWUA.